Atul Dodiya

Twins - (Atul Dodiya) Three Brothers - (Atul Dodiya) The Hero (for Soumitra) detail - (Atul Dodiya) The Hero (for Soumitra) - (Atul Dodiya) Sleeping Self with the Green Dragon - (Atul Dodiya) Fucking Ancestors - (Atul Dodiya) Falling Ancestors in Nauman's Land - (Atul Dodiya) Gallows - (Atul Dodiya) Gallows-detail - (Atul Dodiya) Scribe - (Atul Dodiya) Potato Eaters - (Atul Dodiya) Pause - (Atul Dodiya) Janata (closed) - (Atul Dodiya) Janata(open) - (Atul Dodiya) Hammer Head - (Atul Dodiya) Hammer Head-detail - (Atul Dodiya) Babel (on canvas) - (Atul Dodiya) Babel -detail - (Atul Dodiya) Die Hard Auto Batteries - (Atul Dodiya) J. Beuys and sons - (Atul Dodiya) Piero Pierced - (Atul Dodiya) Piero Pierced-detail - (Atul Dodiya) Babel - (Atul Dodiya) Me - (Atul Dodiya) Shop in Beirut - (Atul Dodiya) Sabari shaking Mondrian - (Atul Dodiya) Hiding - (Atul Dodiya) Junction of Offerings - (Atul Dodiya) Angelina - (Atul Dodiya) Devi and the sink - (Atul Dodiya) Lady Love - (Atul Dodiya) Kashmir - (Atul Dodiya) Bengal - (Atul Dodiya) Ajmer - (Atul Dodiya) Grand Hyatt - Installation - (Atul Dodiya) Grand Hyatt - detail1 - (Atul Dodiya) Grand Hyatt - detail2 - (Atul Dodiya) X - (Atul Dodiya) VIII - (Atul Dodiya) VII - (Atul Dodiya) Stars - (Atul Dodiya) Missing I - Closed - (Atul Dodiya) Missing I - Open - (Atul Dodiya) Missing II - Closed - (Atul Dodiya) Missing II - Open - (Atul Dodiya) Missing III - Closed - (Atul Dodiya) Missing III - Open - (Atul Dodiya) The Yogi - (Atul Dodiya) Bracket - (Atul Dodiya) Broken Branches - Installation - (Atul Dodiya) Broken Branches-detail1 - (Atul Dodiya) Broken Branches-detail2 - (Atul Dodiya) Father - Closed - (Atul Dodiya) Father - Open - (Atul Dodiya) EtT - closed - (Atul Dodiya) ET - open - (Atul Dodiya) Mirage- closed - (Atul Dodiya) Mirage - Open - (Atul Dodiya) Flood in Dhaka-closed - (Atul Dodiya) Flood in Dhaka  Open - (Atul Dodiya) Petals - (Atul Dodiya) Iceberg - (Atul Dodiya) Shipwreck - (Atul Dodiya) Gatha - (Atul Dodiya) Woman with chakki - (Atul Dodiya) Bapu at Rene Block Gallery - (Atul Dodiya) Chancellor Gandhi - (Atul Dodiya) The painful resolution - (Atul Dodiya) Five drips from Vesuvius - (Atul Dodiya) Journey - (Atul Dodiya) Gangavtaran - (Atul Dodiya) Fool's day - (Atul Dodiya) Sour Grapes - (Atul Dodiya) Lamentation - (Atul Dodiya) O Nayna - (Atul Dodiya) No fresh lesions - (Atul Dodiya) Crucifixion - (Atul Dodiya) The Bombay Bucaneer - (Atul Dodiya) Letter from a father - (Atul Dodiya) Those shoes are mine - (Atul Dodiya) Goldfish Tribute - (Atul Dodiya) Near the wall - (Atul Dodiya) A Fine Family - (Atul Dodiya)